Глосарій франчайзингу

Авторське право (англ. Сopyright)

 • в об’єктивному значенні – підгалузь цивільного права, регулююча правовідносини, пов’язані із створенням і використовуванням (виданням, виконанням, показом та інше) творів науки, літератури або мистецтва, тобто об’єктивних результатів творчої діяльності людей в цих областях. Програми для ЕОМ і бази даних також охороняються авторським правом. Вони прирівняні до літературних творів і збірок, відповідно. Поняття копірайт означає у вузькому значенні право робити копії.

Агент на просування / франшизи (англ. Agent)

 • агент, який може діяти від імені фізичної або юридичної особи – Франчайзора. Всі дії такого агента мають обов’язкову юридичну силу.

Франчайзинг опції / сервіс (для Франчайзоров)

 

Основні вимоги:

 • Правило охоплює, перш за все, Франчайзинг бізнес-формату франшизи, товарний Франчайзинг і вендинг машини. Дата вступу в силу: правило, формально вийшло під назвою «Розкриття вимог і заборони, що стосуються Франчайзингу і бізнес-можливостей підприємства» («Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Franchising and Business Opportunity Ventures,»), що набуло чинності 21 жовтня 1979 року, і з’являється в 16 C.F.R. Частина 436. (США).

Багаторівневий маркетинг (Multi-Level Marketing)

 • форма дистрибуції, у якій ви отримуєте на комісію продукцію для себе і на продажу іншим особам, яких ви зареєструєте як дистриб’юторів. Деякі MLM системи вважаються фінансовими пірамідами, і є незаконні в деяких країнах. Деякі з них законні і надають нові можливості для бізнесу. Будь-який бізнес такого роду має бути детально вивчено, перед тим як у нього інвестувати.

База даних клієнтів (англ. Client Data Base)

 • інформація про клієнтів, складена в певній системній послідовності і містить юридичну, комерційну та іншу інформацію про фізичних і юридичних осіб.

Банківські кредити (англ. Bank Credits)

 • члени мережі не користуються правом на пільгові кредити, але відома торгова марка звичайно вселяє довіру банкам і вони надають кредити тим Франчайзі, які розвивають відомі франшизи більш охоче, ніж під маловідомі торгові марки.

Бізнес (англ. Buisness)

 • підприємницька діяльність, що використовує набір ресурсів, має в своєму розпорядженні активи і забезпечує стабільний грошовий потік.

Бізнес-план Франчайзингу (англ. Frachise Business Plan)

 • бізнес-план є стратегічним планом, який встановлює мету компанії і конкретні кроки, які необхідно прийняти для досягнення цієї мети.  Бізнес-план, як правило, підготовлений керівництвом компанії Франчайзі або Франчайзора.

Бренд (англ. Brand)

 • образ марки товару або послуги в свідомості покупця, виділяючи його у ряді конкуруючих марок. Бренд підрозділяється на brand-name і brand-image. Це торгова марка з іміджем, що склався. Бренд походить, як вважають, від латинського brand – клеймо, тавро або від скандинавського brandr – палити, випалювати. Із стародавніх часів клейма (бренда) удостоювався тільки високоякісний товар. Технологія по створенню та упровадженню бренда отримала назву брендинг. Бренд – це не тільки торгова марка, що складається з назви, графічного зображення (логотипу) і звукових символів компанії або товару. Поняття бренда більш широке, оскільки в нього ще додатково входять:
 1. сам товар або послуга зі всіма його характеристиками;
 2. набір очікувань і асоціацій, сприйманих і приписуваних користувачем товару;
 3. інформація про споживача;
 4. обіцянки яких-небудь переваг, дані автором бренда споживачам.

Брокер (англ. Broker)

 • брокер є посередником між покупцем і продавцем франшизи. Він може представляти або покупця або продавця, а в деяких випадках навіть обидві сторони.

Внески на проведення рекламних акцій, а також: маркетингові платежі, рекламні платежі (англ. Advertising Fund)

 • обумовлені у Франчайзинговій пропозиції, визначаються у відсотках від обороту або є фіксованою сумою.

Види (типи) розвитку Франчайзингу (англ. Types of franchising or Type Development)

 • цей метод розвитку, за допомогою якого Франчайзор хоче збудувати свою мережу франчайзинга.

Існують наступні види (типи) розвитку франчайзингу:

 • Товарний Франчайзинг: представляє собою продаж товарів, вироблених Франчайзором під зареєстрованим товарним знаком. Франчайзі, як правило, здійснює їх післяпродажне обслуговування.
 • Виробничий Франчайзинг: фірма, що володіє секретом виробництва і запатентованою технологією виготовлення, забезпечує Франчайзі сировиною і передає права на використовування своєї технології.
 • Сервісний Франчайзинг: поширений у сфері послуг. Франчайзі одержує право займатися певним видом діяльності під торговою маркою Франчайзора.
 • Франчайзинг бізнес-формату є самим комплексним. Франчайзор передає Франчайзі товарний знак, технологію ведення бізнесу, свої конкурентні переваги і надає підтримку на всьому протязі дії договору. При цьому Франчайзі повністю ідентифікується з Франчайзором і стає частиною загальної корпоративної системи.
 • Конверсійний Франчайзинг – спосіб розширення мережі, при якому діюче самостійне підприємство переходить на роботу за договором Франчайзингу і приєднується до системи Франчайзингових підприємств, що працюють під контролем одного Франчайзора.
 • Корпоративний Франчайзинг – спосіб, при якому Франчайзі оперує не окремим підприємством, а мережею Франчайзингових підприємств з використанням найманих менеджерів.
 • Майстер Франчайзинг (також – СубФранчайзинг) (англ. Master Franchise, also Regional Franchise & Subfranchising) – правовласник повної ліцензії Франчайзора на території своєї дії (як правило – країна або обумовлений регіон впливу. Наприклад Автономна республіка Крим). МФ практично продає Франчайзі, від свого імені, «Бізнес Франчайзора» на території своєї дії під умови договірних відносин, що враховують інтереси сторін і правовласника початкової франшизи (Ліцензії). Зустрічається адекватна назва – «Майстер Ліцензії». Як правило, цей метод пов’язаний з експансією іноземного бізнесу на території інших країн.

Види (типи) франшизи (англ. Franchise Type)

 • Залежно від змісту франшизи (франчайзингового пакету), є п’ять основних категорій:
 1. роздрібна торгівля;
 2. управління/менеджмент;
 3. незалежний оператор торгової точки;
 4. незалежний оператор мережі торгових точок;
 5. інвестиції в портфель франшиз.

Дефолт (англ. Default)

 • невиконання зобов’язань як це узгоджено сторонами.

Франчайзинг опції / сервіс (для Франчайзоров): Основні вімоги: Франчайзор зобов’язаний указувати інформацію про всі випадки невдалої/неуспішної співпраці з Франчайзі згідно Правил розкриття інформації або Принципу – Циркуляру Надання Франчайзингу.

 

Дистрибуція (англ. Distributorship)

 • дистрибуція є правом, наданим виробником або оптовиком для розподілу або продажу продукції. Дистрибуція в цілому не кваліфікується як Франчайзинг. Проте деякі Франчайзі можуть кваліфікуватися як дистриб’ютори.

Добровільна торгова мережа (англ.Voluntary trade network)

 • асоціація (об’єднання, федерація, інше) з ліберальними правилами прийому, менш розвинута по своїй формі, ніж мережа Франчайзингових підприємств або кооперативів.

Договір купівлі-продажу (англ. Buy Sell Agreement)

 • у договорі купівлі-продажу іде річ про всі правові положення, згідно яким підприємство може бути продано.

Ексклюзивна територія (англ. Exclusive Territory)

 • дає право території на запобігання Франчайзі від призначення Франчайзером будь-яких інших Франчайзі на даній території або здійснювати франчайзером свою діяльність на цій території.

Ефективність роялті (англ. Royalty Efficiency)

 • момент, коли операційні витрати франчайзера повністю покриваються доходами від сервісних виплат (роялті), одержуваних від існуючих Франчайзі.

Закінчення договору (англ. Termination)

 • маються на увазі правові положення, згідно з яким будь-яка із сторін може розірвати договір, наприклад, за порушення договору.

Закон Дубена (англ. Law Doubin)

 • зобов’язує Франчайзоров (представників концесії) забезпечити своїх партнерів певним набором відомостей не менше ніж за двадцять днів до укладення контракту.

Зв’язки з громадськістю (англ. Public Relations)

 • дії юридичної або фізичної особи, спрямовані на формування громадської думки у відношенні товару (послуг, інше), просувні на ринку.

Знак обслуговування (англ. Service mark)

 • слово, найменування, символ, атрибут або комбінація всього перерахованого, які прийняті або використовуються в процесі продажу або реклами послуг, з метою позначити послуги однієї сторони і відрізнити їх від послуг інших сторін.

Див. також: Торгова марка.

 

Інвестиції (англ. Investment)

 • Франчайзі інвестує значні суми грошей у франшизу, наприклад: такі як готель. Франчайзі в цьому випадку буде особисто керувати, і використовувати свій менеджмент для реалізації проекту.

Інтелектуальна власність (англ. Intellectual Property)

 • Розроблена франчайзером ексклюзивна інформація, яка включає в себе операційні системи, посібники з функціонування, навчальні відеокасети, друковані матеріали, комп’ютерні програми та ін.

Інтелектуальні права

 • Права користування інтелектуальною власністю (ТМ, НОУ-ХАУ), що передається згідно з Договором франчайзингу.

Квота (англ. Quota)

 • Мінімальна кількість товару, яку Франчайзі зобов’язаний закупити у франчайзера, відповідно до франчайзингової угоди.

Кодекс професійних правил (також Кодекс етичних норм і правил Франчайзингу) англ. Franchising Ethics Code – IFA Code of Ethics)

 • Зведення норм і правил, що стосуються взаємин між Франчайзором і Франчайзі, але при цьому його порушення не тягне за собою ніяких формальних і обов’язкових наслідків. Див. Кодекс етики франчайзингу України

Комісійне афілювання (англ. Affiliate Commission)

 • Вид партнерства, при якому запаси товарів належать мережі, але зберігаються в магазинах, що належать членам мережі. Члени мережі отримують за це комісійні.

Комерційна концесія (англ. Сommercial Сoncession)

 • Вид комерційної діяльності, при якому одна сторона (правовласник) зобов’язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, належних правоволодільцеві, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правоволодільця, на комерційну інформацію, яка охороняєтсья, а також на інші передбачені договором об’єкти виключних прав – товарний знак, знак обслуговування і т.д. Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу виключних прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі (зокрема, з встановленням мінімального і / або максимального обсягу використання), із зазначенням або без зазначення території використання стосовно певної сфери підприємницької діяльності (продажу товарів, отриманих від правоволодільця або вироблених користувачем, здійснення іншої торгової діяльності, виконання робіт, надання послуг). Див також Франчайзинг.

Компанія-власник точок (англ. Company Owned Outlet)

 • Компанія-власник мережі торгових точок або офісів, які є ідентичними мережі франчайзингових точок. Компанія, створена деякими франчайзерами.

Корпоративна індивідуальність (також: корпоративний стиль, brand book), (англ. Corporate dentity, brand book)

 • Ексклюзивні риси, які відрізняють підприємство і включають в себе різні аспекти, як, наприклад, колірні схеми, написи, зовнішній і внутрішній дизайн, меблі, канцелярські товари, упаковку і т.п. Брендбук – керівництво по фірмовому стилю. Брендбук створюється на основі основних елементів фірмового стилю:  затвердженого логотипу, корпоративних кольорів, шрифтів та інших наявних елементів. Розробка брендбука включає створення єдиних стандартів корпоративної ідентифікації і систематизує існуючі елементи фірмового стилю.

Ліцензія (англ. License)

 • видається державним органом влади (в Україні «Держдепартамент інтелектуальної власності» здійснює реєстрацію даних договорів) дозвіл на заняття бізнесом, роботу або діяльність, яка інакше була б незаконною.

Лого (англ. Logo)

 • ексклюзивний символ, число або малюнок, які використовуються юридичною або фізичною особою для самоідентифікації.

Маркетингові послуги (англ. Marketing Services)

 • Маркетингові та рекламні послуги, що надаються франчайзером регулярно що стягується за окрему плату, яка може бути відсотком від валового продажу або фіксованого періодичної виплатою.

Маркетинг план (англ. Marketing Plan)

 • План маркетингу є частиною загального Бізнес-плану. Метою маркетингового плану є визначення вашого ринку, тобто визначити ваших клієнтів і конкурентів, сформувати стратегію для залучення й утримання клієнтів і для виявлення та прогнозування змін.

Майстер франчайзі (також субФранчайзер) (англ. Master Franchisee, Subfranchisor)

 • Фізична або юридична особа, яка придбала права на розвиток та продаж франшизи на великій території (часто країни) . Франчайзингова плата виплачується франчайзеру за права на розробку території, і при цьому часто майстер Франчайзі повинен виплачувати франчайзеру роялті або дотримуватися угоди про поставки. Фактично майстер Франчайзі є франчайзером на даній території, тому що він напряму укладає договори з Франчайзі і отримує їх початкові внески і сервісні виплати. Проте, він зобов’язаний забезпечити навчання, маркетинг, підтримку на місці і всі інші послуги в такому ж обсязі і якості, як і Франчайзор.

Меблі та обладнання (англ. Furniture Fixtures and Equipment FFE)

 • меблі, обладнання та рухоме майно, необхідне і використовується в бізнесі.

Мережева або організована торгівля (англ. Network sales)

 • включає в себе різні форми асоціацій:  Франчайзинг, кооперативи, партнерство, спілки ті ін.

Незалежний (унітарний) Франчайзі (Multi-Unit Franchise)

 • франчайзі, що містить кілька власних підприємств, які експлуатуються в рамках однієї франчайзингової мережі.

Незалежний виконавчий оператор франшизи (також іноді називають «білий комірець» робочої франшизи (англ. Single Operator Executive, ‘white collar’ Job Franchise)

 • Франчайзі працює з франчайзингу, який набуває форми: управління поставками, продаж і доставка товарів і послуг. Франчайзі може працювати без офісу і бути достатньо мобільним, працювати вдома або невеликому офісі. Тип робіт – виконання певних завдань. Також підпадає під формулювання франчайзинг Бізнес формату.

Необхідний капітал (англ. Capital Required)

 • сума грошових коштів, які зобов’язаний мати у своєму розпорядженні Франчайзі для купівлі та запуску франшизи.

Ноу-хау (англ. Know-How)

 • сукупність знань і умінь, що передаються різними шляхами від франчайзера до Франчайзі. Див також Інтелектуальна власність.

Окрема франшиза (англ. Unit Franchise)

 • покупець купує право використовувати одну франшизу. Окремий Франчайзі може на більш пізньому етапі купити ще одну окрему франшизу. Якщо франшиза тієї ж Торгової марки, що і попередня, то тоді Франчайзі вже буде називатися – неунітарний Франчайзі (Multi-unit Franchisee).

Оновлення франшизи (англ. Franchice Renewal)

 • оновлення відноситься до підписання нової угоди про франшизу із закінченням терміну існуючої. У Договорі франчайзингу слід також вказати умови, при яких обидві сторони згодні, що ділові відносини не можуть або можуть бути відновлені.

Пакет Франчайзингу (а також: інструкції, посібники), (англ. Operations Manual)

 • керівництво щодо здійснення діяльності, який отримує Франчайзі при вступі в єдину франчайзингову систему. Посібник містить опис правил, стандартів, процедур і рекомендації по запуску і веденню бізнесу, маркетингу в рамках єдиної франчайзингової системи.

Пакет «під ключ» (англ. Turnkey Package)

 • пакет, який включає всі системи, інформацію та обладнання. Франчайзі повинен отримати бізнес «під ключ» і почати працювати (торгувати, надавати послуги).

Початковий внесок (також: паушальний внесок, вступний внесок) (англ. Up Front Fee, Entrance Fee, Ftanchise Fee)

 • сума, яку Франчайзі зазвичай виплачує Франчайзеру при укладенні контракту на ліцензію з використання його торгової марки, операційної системи, інструкцій і технологій бізнесу.

Перепродаж франшизи (англ. Franchise Resale)

 • процес купівлі франшизи, яка вже запущена і працює. Франчайзі продає свою франшизу з ряду причин: вихід на пенсію, інше комерційне підприємство, переміщення за кордон, інший спосіб заробітку та ін. У той час як інвестиції в підтримання існуючого бізнесу можуть бути вищими, ніж покупка нової франшизи, купуючи існуючі франшизи Франчайзі зменшує свій ризик невдачі з першого дня.

Початкові інвестиції (англ. Initial Investment)

 • кошти, необхідні для первинної покупки, запуску франшизи для того, щоб почати діяльність (торгувати. надавати послуги та ін.).  Ця сума повинна покривати паушальний платіж, ремонт, придбання обладнання, навчання персоналу, закупівля продукції і охоплює будь-які інші первинні стартові витрати Франчайзі. Див також: Необхідний капітал

Пілотний проект (англ. Start up project)

 • торгова точка або підприємство в цілому, що служить для випробування схеми, яку Франчайзор має намір покласти в основу франчайзингової мережі.

Платежі поступки (англ. Assignment Fees)

 • практично теж саме, що й платежі з маркетингу: щомісячні платежі, що виплачуються Франчайзі компанії-Франчайзеру по відношенню до витрат, понесених компанією, як по корпоративному маркетингу і рекламі.

Платежі за менеджмент (англ. Management Service Fee)

 • термін для визначення Роялті, як правило, у вигляді фіксованої плати або відсотки.

Підтримка на місці (англ. Field Support)

 • підтримка і консультація, які надає Франчайзер своїм Франчайзі шляхом надання усної, письмової інформації, навчання, контролю, особистих відвідувань і регіональних зустрічей.

Потенційний Франчайзі (англ. Potential Franchisee)

 • фізична або юридична особа, яка прийняла рішення про придбання франшизи, що минув первинні етапи переговорів (відбору).

Принцип – Циркуляр Надання Франчайзингу / ФЦПФ. (англ. – Uniform Franchise Offering Circular (UFOC).

 • це припис, що містить правовий, організаційний та інформаційний опис, який узагальнює господарську діяльність Франчайзера і дає можливість Франчайзі отримати вичерпну інформацію з пропозицією на придбання Франшизи.

Припис є правилом Федеральної Торгової Комісії / ФТК і носить назву ФЦПФ, яке містить:

 1. Певні пункти інформації, віднесені до франчайзингу, включаючи походження франчайзера;
 2. Важливі положення франчайзингової угоди \ Договору;
 3. Кількість і терміни оплати франчайзингового внеску і Роялті;
 4. Оплати внеску в Рекламний Внесок;
 5. Кошторисну вартість початку робіт;
 6. Деталі за існуючими Франчайзі;
 7. Відносин між франчайзером і Франчайзі;
 8. Результати аудиторської перевірки фінансової діяльності за останні три роки робіт;
 9. Копії Контрактів \ Договорів, які будуть використані.

Пропозиція (англ. Offer)

 • усну або письмову пропозицію про продаж франшизи для потенційного Франчайзі перед тим як презентувати загальні правила та умови франшизи.

Підприємець (англ. Entrepreneur)

 • людина, яка бере на себе відповідальність за організацію та функціонування бізнесу. Він також бере на себе ризики, у тому числі і фінансові, пов’язані з ризиком для бізнесу підприємства.

Повідомлення про отримання франшизи (англ. Acknowledgement Of Receipt)

 • підтвердження отримання франшизи – є останньою сторінкою стандартного циркуляра пропозицій англ. Offering Circular і вказує на отримання документів на певну дату. Підписання цього документа виступає як доказ дати, що одна сторона отримала документи, які розкривають інформацію про франшизу, від іншої.

Претензія (а також амбіції) на доходи (англ. Earnings Claims)

 • претензія на доходи – це затвердження, зроблені компанією Франчайзером на конкретні обсяги продажу або рівень рентабельності.

Франчайзинг Опції / сервіс (для франчайзера): Основні вимоги: відноситься до: Правил розкриття інформації. Мета: Правила розроблені, щоб дозволити потенційним Франчайзі захистити себе, перш ніж інвестувати, надаючи їм інформацію, необхідну для оцінки потенційних ризиків та переваг, до значимого порівняння з іншими інвестиціями, а також подальше дослідження можливості франшизи.

 

Протокол про наміри (а також: проформа-контракт; угоду резервації) (англ. Disclosure Document)

 • документ, що має юридичні наслідки для сторін, за яким Франчайзер надає партнеру ексклюзивну територію для комерційної діяльності. Іноді передбачає випробувальний період перед підписанням контракту на купівлю франшизи. Може супроводжуватися сплатою особливого внеску. Потрапляє під дію закону Дубена.

Регіональна франшиза (англ. Regional Franchise)

 • купівля прав у Майстер Франчайзі або безпосередньо у франчайзера продавати франшизу в певному регіоні.

Реєстрація франшизи (англ. Franchise Registration)

 • у ряді держав конкретна інформація має бути представлена і зареєстрована в державних органах до надання франшизи. Цей документ містить інформацію більш ніж в документі про розкриття інформації. В Україні реєстрація франшизи регулюється законодавство про «договори комерційної концесії» і має ряд проблем і юридичних недоробок.

Розкриття інформації (англ. Disclosure)

 • розкриття інформації – це надання фактів іншим особам. У франчайзингу існують «Правила розкриття інформації» і вони стосуються таких питань як банкрутство, судові розгляди, афільовані особи, інше.

Франчайзинг Опції / сервіс (для франчайзера): Основні вимоги: Правило вимагає тільки розкриття. На відміну від законів держави розкриття інформації, що не вимагає реєстрації, зберігання, перегляду або затвердження будь-якого розкриття інформації, реклами або угоди з боку державних органів. Мета: Правила розроблені, щоб дозволити потенційним Франчайзі захистити себе, перш ніж інвестувати, надаючи їм інформацію, необхідну для оцінки потенційних ризиків та переваг, до значимого порівняння з іншими інвестиціями, а також подальше дослідження можливості франшизи.

 

Робоча франшиза (англ. Job Franchise) –

 

Див Незалежний оператор точки (англ. Single Operator Manual або Незалежний виконавчий оператор франшизи (також іноді називають «білий комірець» Робочої франшизи (англ. Single Operator Executive, ‘white collar’ Job Franchise)

 

Розробник території (англ. Area Developer)

 • фізична або юридична особа, яка придбала у Франчайзера права на розробку певної території з метою знаходження Франчайзі. Первісна виплата за дану територію буде визначатися оцінкою числа потенційних Франчайзі на ній. Кожного разу, коли розробник території знаходить нового Франчайзі, він отримує частину його первісного внеску, так що до моменту досягнення наміченого числа Франчайзі він одержує назад внесену франчайзеру первісну плату. Крім того, розробник території має відсоток від сервісної платні (роялті), і повинен надавати підтримку Франчайзі і слідувати вказівкам Франчайзера. У нього немає ніяких контрактних відносин з Франчайзі, так як Франчайзі укладають договір безпосередньо з франчайзером.

Роялті (регулярні виплати, сервісні платежі) (англ. Royalty)

 • обумовлені в франчайзингові пропозиції виплати Франчайзеру, регулярно вироблені Франчайзі за тривале використання торговельної марки і операційними системами ведення бізнесу. Розраховується як відсоток від валового продажу, але може також мати форму фіксованої плати або бути включеною у вартість товару.

Сертифікований постачальник (англ. Designated Supplier)

 • постачальник товарів або послуг, який відповідає вимогам Франчайзера відповідно до франчайзингової угоди.

Слоган, (англ. Таg lines, Slogan)

 • ексклюзивні слова чи гасло, що використовуються підприємством у поєднанні зі своїм корпоративним ім’ям і Лого для самоідентифікації та посилення для кращого запом»ятовування продуктів і / або послуг.

Спільне підприємство (англ. Joint Venture)

 • юридична особа, яка має статус товариства, яке у франчайзингу утворено з метою створення і управління франшизою через спільне володіння власністю. Спільні підприємства є найбільш поширеним явищем при здійсненні діяльності в тих країнах, де існують закони, що встановлюють обмеження на іноземну власність або де неврегульовані закони в області Франчайзингу.

Стандартний циркуляр пропозиції (англ. Uniform Franchise Offering Circular)

 • документ, який містить відомості про мережу, який Франчайзер повинен надати майбутньому партнерові перед укладенням договору. Згідно з міжнародною практикою, стандартний циркуляр пропозиції містить у собі: інформацію про компанію, її історію, керівний склад, копії фінансових звітів, договір про придбання франшизи, а також список діючих  Франчайзі.

Статті про ексклюзивні відносини (англ. Exclusive relationships articles)

 • між франчайзером і Франчайзі і можуть стосуватися як поставок так і виділення території.

Територія (також захищена територія), (англ. Territory / Area)

 • район, в якому Франчайзер надає ексклюзивні (не ексклюзивні) права на розповсюдження своєї франшизи. Конфігурація району може бути визначена багатьма способами:  з географічних кордонів, поштового індексу, радіусом від підприємства або за кількістю ключових клієнтів у цьому районі.

Техніко-економічне обгрунтування Франчайзингу – ТЕО (англ. Franchise Feasibility Studies)

 • ТЕО проводиться з метою визначити, якою мірою компанія може стати успішною як Франчайзер.

Торгова марка (також товарний знак) (англ. Trademark)

 • позначення (словесне, образотворче, комбіноване або інше), що служить для індивідуалізації товарів юридичних осіб або фізичних осіб. Законом визнається виключне право на товарний знак, що засвідчуються свідоцтвом на товарний знак. Правовласник товарного знака має право його використовувати, ним розпоряджатися та забороняти його використання іншими особами (під «використанням» тут мається на увазі лише використання в цивільному обороті і лише щодо відповідних товарів і послуг, відносно яких цей товарний знак зареєстровано).

Слід підкреслити, що право на товарні знаки становлять одну з різновидів об’єктів сфери прав інтелектуальної власності, і відносяться до прав на засоби індивідуалізації юридичних і фізичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств.

 

Незаконне використання товарного знака тягне за собою цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

 

Управління франшизою (англ. Management Franchise)

 • Франчайзі буде використовувати свій досвід для розвитку бізнесу і управління співробітниками, які виконують свої завдання. Це більше офісна робота, ніж торгівля в магазині. Основний оборот тут генерується за рахунок діяльності В2В (бізнес для бізнесу), а не з роздрібної торгівлі.

Федеральна торгова комісія США (англ. Federal Trade Commission FTC)

 • Федеральна Торгова Комісія США – агентство уряду США, що регулює Франчайзинг. Вона базується у Вашингтоні, округ Колумбія і регулює різні відносини торгівлі.

Франчайзинг Опції / сервіс (для франчайзера): Основні вимоги: Франчайзери повинні надати потенційним Франчайзі в письмовому вигляді важливу інформацію про Франчайзер, франчайзинговий бізнес і франчайзингових відносинах, і дати їм щонайменше десять робочих днів, щоб Франчайзі змогли розглянути це, перш ніж інвестувати в покупку франшизи.

 

Засоби правового захисту: у США встановлені дані правила регулювання торгівлі на рівні федерального закону. FTC (Federal Trade Commission) можуть домагатися судової заборони на використання Франчайзингу, застосовувати інші цивільно-правові санкції та процедури по розгляду скарг споживачів або партнерів на порушення.

 

Фінансовий звіт (англ. Financial Statement)

 • письмовий протокол стану фінансів юридичної або фізичної особи, у тому числі балансові звіти та звіти про прибутки і збитки.

Франчайзинг (англ. Franchising)

 • форма організації бізнесу, при якій компанія (Франчайзер) передає право на продаж своїх продуктів і послуг партнеру-Франчайзі, яким може бути юридична або фізична особа. Франчайзі зобов’язується продавати ці продукти і / або послуги за заздалегідь визначеними правилами ведення бізнесу, встановленим франчайзером, і одержує дозвіл використовувати ім’я компанії-франчайзера, її репутацію, досвід, маркетингові технології, експертизу та механізми підтримки.

Франчайзинг – Британська асоціація франчайзингу

 

Використовує поняття франчайзинг для позначення багатьох економічних відносин, включаючи ліцензійні, дистриб’юторські і агентські договори. Але останнім часом зазначені відносини називають «франчайзингом бізнес-формату».

 

Британська асоціація франчайзингу визначає, що «франшиза – контрольна ліцензія, видана однією особою (франчайзером) іншій (франчайзі), яка:

 1. дозволяє або зобов’язує франчайзі здійснювати бізнес протягом терміну контракту про пільгове підприємництво (франчайзингового договору) під ім’ям, що належить франчайзеру або асоціюється з ним;
 2. зобов’язує Франчайзера здійснювати постійний контроль протягом усього періоду договору за тим, як франчайзі здійснює бізнес, що є предметом франчайзингового договору;
 3. зобов’язує франчайзера надавати франчайзі допомогу у веденні бізнесу, що є предметом договору (у сфері організації пільгового підприємництва, навчання персоналу, збуту, управління і т. д.);
 4. вимагає від франчайзі регулярно протягом дії франчайзингового контракту платити франчайзеру всі зазначені в контракті платежі, а саме: одноразову франчайзингову плату (паушальний платіж) за право бути присутніми на ринку під його ім’ям, фіксовані поточні платежі (роялті) і відрахування;
 5. визначає, що цей контракт не є угодою між холдинговою компанією та її філіями (згідно з визначенням, даним в Законі про компанії 1948 р.) або між філіями однієї і тієї ж холдингової компанії або між фізичною особою і контрольованою нею компанією.

Таким чином, всі відносини в рамках франчайзингу регулюються отриманням контракту від однієї особи (Франчайзера) другою (Франчайзі), що дає право Франчайзі здійснювати торгівлю під торговою маркою / торговим ім’ям Франчайзера і робити можливим використання цілого комплексу, включаючи всі необхідні елементи для передачі прав, які вказані в так званому «франчайзинговому пакеті».

 

Франчайзинг – Законодавство України

 

Українському законодавству невідомий термін «франчайзинг». Оперує Українське Законодавство терміном «комерційна концесія»
Основною нормативно-правовий акт – Цивільний кодекс України:

 • Глава 76 – Комерційна концесія;
 • Книга четверта – Право інтелектуальної власності
 • Глава 75 – Розпорядження правами інтелектуальної власності

Слід враховувати також положення Господарського кодексу України:

 • Глава 36 – Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб’єктів управління (комерційна концесія).
 • Глава 16 – Використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

Слід враховувати також спеціальне законодавство у сфері захисту прав інтелектуальної власності, захисту конкуренції, відповідальність за якість товару та захисту прав споживачів.

 

Договір комерційної концесії це договір згідно якого:

 

одна сторона (правовласник) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг.

 

Предметом договору комерційної концесії є право на використання:

 

1. Об’єктів права інтелектуальної власності:

 • Торгових марок;
 • Промислових зразків;
 • Винахід;
 • Творів;
 • Комерційної таємниці і т.п.;

2. Комерційного досвіду;

 

3. Діловий репутації.

 

Сторонами договору комерційної концесії є:

 • Правовласник;
 • Користувач;

Вимоги до сторін:

 

Можуть бути виключно фізичні та юридичні особи, які мають статус суб’єктів підприємницької діяльності;

 

Полягають в письмовій формі. У разі недотримання письмової форми договору концесії такий договір є недійсним;

 

Підлягає державній реєстрації органом, що здійснив державну реєстрацію правовласника:

 • у відносинах з третіми особами сторони мають право посилатися на договір лише з моменту його державної реєстрації;
 • якщо власник зареєстрований в іншій державі, реєстрація договору здійснюється органом, що здійснив державну реєстрацію користувача.

Істотні умови:

 • Предмет;
 • Плата;

Недоліки:

 

1. Невідповідність правового регулювання франчайзингу природі та стану розвитку комерційних відносин;

 

2. Вимоги до реєстрації ( «подвійна реєстрація»);

 

3. Незахищеність франчайзі (особливо українських франчайзі в франчайзингових договорах з іноземним франчайзером).

 

Франчайзинг – Європейський Союз

 

Відповідно до п. 3.ч. (б) ст. 1. Регламенту Комісії (ЄС) від 30 листопада 1988 № 4087/88 «Про застосування статті 85 (3) Римського договору до категорії франчайзингових договорів: договір франчайзингу – це договір, згідно якого одне підприємство, Франчайзер, в обмін на пряме або непряме фінансове винагороду надає іншому підприємству, франчайзі, право використовувати франшизу для просування на ринку певних товарів і послуг.

 

Франшиза в такому розумінні виступає як «пакет прав промислової та інтелектуальної власності, що стосуються торговельних марок, торговельних найменувань, торгових символів, корисних моделей, зразків, авторських прав, ноу-хау або патентів, які підлягають використанню при перепродажу товарів або надання послуг кінцевим споживачам. Саме це поняття договору франчайзингу було першим і офіційним визначенням в Європейському Союзі і забезпечило єдине тлумачення франчайзингу.

 

22 грудня 1999 Регламент № 4087/88 «Про застосування статті 85 (3) Договору до категорії франчайзингових договорів замінений на новий № 2790/1999″ Про застосування статті 81 (3) Договору ЄС до вертикальних договорів та домовленостей «10. Згідно з цим регламентом до вертикальних договорів належать угоди або договори двох або більше суб’єктів підприємництва, що, з точки зору таких угод або договорів, знаходяться на різних рівнях виробництва або збутових системах, предметом яких є купівля, продаж або перепродаж певних товарів чи послуг та які обмежують конкуренцію в сенсі , викладеного в ст. 81 (1) Договору. Визначення вертикального договору є досить загальним і не має посилань на особливості договору франчайзингу.

 

Франчайзер (англ. Franchiser)

 • фізична або юридична особа, що створює франчайзингових систем на ведення бізнесу за системою Франчайзингу.

Франчайзі (англ. Franchisee)

 • фізична або юридична особа, яка придбала франшизу для ведення бізнесу за системою Франчайзингу.

Франчайзинг венчурного інвестування (англ. Franchise Venture Capital)

 • венчурний капітал – це гроші, що інвестуються в нові підприємства і показують більш високі показники, ніж середні по галузі.

Франчайзингова угода (а також: Договір Франчайзингу; Договір комерційної концесії), (англ. Franchise Agreement)

 • документ, який формалізує права та обов’язки сторін. Йому передує, як правило, протокол про намір (проформа-контракт, угода про резервування). Містить очікування і вимоги Франчайзера і описує своє зобов’язання Франчайзі. Містить інформацію, яка охоплює територіальні права Франчайзі, загальні зобов’язання Франчайзі, загальні зобов’язання Франчайзера і т.п.

Франчайзер (англ. Franchisor)

 • компанія, яка продає ліцензію на використання своєї торгової марки, методів ведення бізнесу, ноу-хау та виробничої системи.

Франчайзі (англ. Franchisee)

 • фізична або юридична особа, яка купує у франчайзера право на створення бізнесу і виплачує сервісну плату (роялті) за використання товарного знаку, ноу-хау, системи ведення бізнесу та допомогу в його організації з метою створення власного бізнесу.

Франшиза (англ. Franchise)

 • це право використання виробничих / маркетингових знань і торгової марки франчайзера.

Франчайзинговий куточок (англ. Franchise Corner)

 • частина території магазину чи підприємства, відведена під продаж товарів та / або послуг на основі Франчайзингу.

Центр закупівель (англ. Purchase Сenter)

 • частина франчайзингової мережі або незалежна компанія, яка купує партії товарів за зниженою ціною для постачання філіям або партнерам по мережі. Зазвичай центр закупівель займається зберіганням і поставкою товарів одночасно, що припускає розвинену інфраструктуру.

Центр еталонних зразків (англ. Center of reference samples)

 • орган, призначений відбирати товари і послуги. На відміну від Центру закупівель, займається тільки відбором товарів, закупівлю же здійснює Франчайзі самостійно. Зручність цього варіанта полягає в тому, що Франчайзер не відповідає за зберігання товару.

 

Sneakers Store | Air Jordan 4 Mid GS "Light Smoke Grey" — Ietp

Наші контакти:

01010, Україна,
м. Київ – 10, а/с 13

тел.: +38 099 208 10 69 

e-mail: info@fdf.org.ua

Demo