Президія Федерації

Президія Федерації – орган Федерації, який діє між Загальними зборами Федерації та уповноважений вирішувати усі питання статутної діяльності Федерації, крім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Федерації.

Президія Федерації обирається Загальними зборами Федерації у кількості 4 (чотирьох) осіб із числа членів Федерації - терміном на 5 років.

Членами Президії Федерації є Президент Федерації, Віце-Президент Федерації та члени Президії.

Президія Федерації приймає рішення на засіданнях. Засідання Президії Федерації проводяться не рідше ніж 4 (чотири) рази на рік.

Керівництво роботою Президії Федерації здійснює Президент Федерації, а у його відсутність – Віце-Президент Федерації.
Рішення, прийняті Президією Федерації, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

До виключної компетенції Президії Федерації належить вирішення наступних питань:

  • затвердження планів статутної діяльності Федерації та результатів їх виконання;
  • затвердження річних та поточних фінансових планів, бюджетів Федерації;
  • висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Виконавчому директору Федерації та членам Дирекції Федерації;
  • затвердження положення про Дирекцію Федерації;
  • затвердження рішень про створення місцевих осередків та затвердження їх статутів (положень);
  • затвердження розмірів вступних та членських внесків членів Федерації, а також вирішення інших фінансових питань;
  • прийняття у члени Федерації;
  • затвердження ескізів печатки, штампів та символіки Федерації;
  • вирішення питань нагородження та заохочення членів Федерації.
  • прийняття рішення з інших питань, що обов’язкові для виконання членами Федерації і не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Федерації.


Члени Президії Федерації

Наші контакти:

01010, Україна,
м. Київ – 10, а/с 13

тел.: +38 044 227 70 31 
e-mail: office@fdf.org.ua

Demo