Дирекція Федерації

Наталія Колодій

Аналітик, Аудитор, Технолог бізнес-процес, експерт в операційному та комерційному управлінні

Retail-Бізнесу.

У Retail-Бізнесі з 2002 року. Пройшла шлях від керівника гіпермаркету до керівника мережі з 500

магазинів.

Керувала проектами по оптимізації процесів і підвищенню ефективності бізнесу в компаніях

України, Білорусі, Казахстану, Росії.

Автор методичних посібників і численних професійний статей.

Досвід роботи в різних сферах Retail-Бізнесу в т.ч. з компаніями: WOG (Україна), ТД Калинівка-

Преміум (Україна), Рубльовський (Білорусь), ТД Народний (Киргизстан), Монетка (Єкатеринбург),

Сільпо (Україна), Метро С&C та іншими.

Загальні Збори Федерації

Загальні Збори Федерації

Загальні збори членів Федерації є вищим керівним органом Федерації. Загальні збори Федерації проводяться не рідше одного разу на 1 (один) рік. Головує на Загальних зборах Федерації - Президент Федерації.

Скликання позачергових Загальних зборів Федерації здійснюється на вимогу більш ніж 60 відсотків членів Федерації, Президії Федерації, Ревізійної комісії Федерації на підставі рішення Президії Федерації. 

Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів Федерації повідомляється членам Федерації за 20 (двадцять) днів до їх початку у письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом, електронною поштою або інформація розміщується на сайті Федерації.

Всі пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Федерації члени Федерації надсилають до Президії Федерації не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати скликання Загальних зборів Федерації. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Президія Федерації. Загальні збори Федерації розглядають лише ті питання, які надіслані своєчасно та включені до порядку денного.
 
Загальні збори Федерації в надзвичайних випадках приймають рішення про включення до порядку денного та розглядають питання, які подані пізніше вказаного вище строку за умови, якщо за це було подано не менше 60 (шістдесяти) відсотків голосів делегатів Федерації, що беруть участь (представлені) на Загальних зборах Федерації.
 

Загальні збори Федерації вважаються повноважними, якщо на них присутні делегати Федерації, які в сукупності мають не менше ніж 60 (шістдесяти) відсотків голосів. Кожен делегат Федерації має один голос. Члени Федерації, можуть брати участь у Загальних зборах Федерації через своїх делегатів. Рішення про квоту делегування для участі та прийнятті рішень на Загальних зборах Федерації приймається Президією Федерації.

Колективні члени Федерації беруть участь у Загальних зборах Федерації через свого представника. 

До компетенції Загальних зборів Федерації належитьвирішення будь яких питань статутної діяльності Федерації. Загальні збори Федерації можуть делегувати Президії  Федерації свої права та повноваження по вирішенню всіх питань крім питань, що належать до їх виключної компетенції. Принципи та правила розгляду питань Президією Федерації та прийняття по ним рішень не повинні відрізнятись від принципів та правил, які встановлені для Загальних зборів Федерації.

До виключної компетенції Загальних зборів Федерації належать такі питання:
 • визначення основних напрямків статутної діяльності Федерації;
 • затвердження угод про співробітництво з іншими Федераціями, об'єднаннями, і таке інше;
 • затвердження статуту Федерації та внесення змін і доповнень до нього;
 • обрання та відкликання Президента Федерації;
 • обрання Віце-Президента Федерації;
 • обрання персонального складу Президії Федерації;
 • обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Федерації;
 • обрання та відкликання членів Дирекції Федерації;
 • затвердження звітів Президента Федерації та Ревізійної комісії Федерації про діяльність у поточному році;
 • висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Президенту Федерації та Президії Федерації;
 • реалізація права власності Федерації;
 • створення, затвердження Регламенту та Положення, припинення діяльності третейського суду при Федерації;
 • прийняття рішень про припинення діяльності Федерації.
Рішення Загальних зборів Федерації вважаються прийнятими, якщо за них подано 3/4 голосів присутніх на них делегатів Федерації.

Робота Загальних зборів Федерації, результати голосування та прийняті рішення відображаються в протоколах. Протоколи Загальних зборів Федерації підписуються Президентом Федерації та секретарем Загальних зборів Федерації, обраним Загальними Зборами Федерації для ведення протоколів. Зберігання всіх протоколів Загальних зборів Федерації здійснюється Дирекцією Федерації.

Рішення, прийняті на Загальних зборах Федерації, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

Органи управління Федерації розвитку франчайзингу України

Статутні органи Федерації обираються на чотири роки та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання.

Ревізійна комісія Федерації - орган Федерації, завданням якого є здійснення фінансового контролю.

Членство в Федерації


1.    Загальні положення

1.1. Ключовими перевагами членства у Всеукраїнській громадській організації  «Федерація розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури» є:

 • Довіра суспільства, бізнесу, держави;
 • Можливість публікацій про вашу франшизу, бізнес, товари та послуги, отримувати дослідження про ринок товарів та послуг, франчайзингу, гостинності та інфраструктури України, інших держав;
 • Участь у виставках, конференціях, круглих столах, тощо, які проводяться Федерацією розвитку франчайзингу та її партнерами як в Україні так і за кордоном;
 • Доступ до міжнародних ресурсів та партнерів Федерації розвитку франчайзингу;
 • Організація власних заходів з допомогою ресурсів Федерації розвитку франчайзингу та її партнерів: корпоративне навчання, майстер класи, Дні відкритих дверей, тощо;
 • Професійний розвиток та освіта по програмі «Відкритий університет франчайзингу»;
 • Знижки та програми лояльності для членів Федерації розвитку франчайзингу;
 • Зв’язки з державними органами;
 • Захист Ваших інтересів в державних органах;
 • Лобіювання інтересів членів організації на місцевому, всеукраїнському на міжнародному рівнях.
Команда Федерації розвитку франчайзингу активно працює для того, щоб інтереси франчайзингу були представлені справедливо і об'єктивно. Федерація розвитку франчайзингу діє від імені всіх франчайзерів, франчайзі, постачальників товарів та послуг, щоб вирішувати нагальні питання виходячи з єдиних позицій.

1.2. Засновники Всеукраїнської громадської організації «Федерація розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури» (далі – Федерація розвитку франчайзингу) є членами Федерації розвитку франчайзингу.

1.3. Членство в Федерації розвитку франчайзингу може бути індивідуальним та колективним.

1.4. Індивідуальними членами Федерація розвитку франчайзингу можуть бути українські та іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 14 річного віку, визнають і підтримують мету та завдання Федерації розвитку франчайзингу, передбачені Статутом Всеукраїнської громадської організації «Федерація розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури», приймають та дотримуються Кодекс Етики франчайзингу. Індивідуальний член Федерації розвитку франчайзингу може бути повним або асоційованим.

1.5. Колективними членами Федерація розвитку франчайзингу можуть бути колективи установ й організацій, об’єднання громадян, у тому числі зарубіжних країн, не юридичні особи (групи громадян), юридичні особи, які сприяють діяльності Федерація розвитку франчайзингу, визнають і підтримують її мету та завдання, приймають та дотримуються Кодекс Етики франчайзингу. Колективний член Федерації розвитку франчайзингу може бути повним або асоційованим.

1.6. Членство у Федерації  розвитку франчайзингу є добровільним та може бути повним або асоційованим.

1.6.1. Повне членство у Федерації розвитку франчайзингу: дана категорія доступна для заявників, які в очах Президії ФРФ відповідають всім вимогам Статуту ФРФ, положенням та Кодексу етичної поведінки ФРФ.

1.6.2. Асоційоване членство у Федерації  розвитку франчайзингу: Ця категорія є доступною для заявників, які в очах Президії, Виконавчої ради і Голів осередків ФРФ свідчать про те, що вони знаходяться на шляху до виконання вимог повного членства.

1.7. Членство у Федерації  розвитку франчайзингу ділиться на три підкатегорії:

 1. Франчайзерів;
 2. Франчайзі;
 3. Постачальники - члени ФРФУ, які надають продукти, послуги та допомогу у галузі гостинності та інфраструктури.
1.8. Приєднуючись до Всеукраїнської громадської організації «Федерація розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури» члени: асоційовані та повні, беруть на себе зобов'язання дотримуватися умов Федерації розвитку франчайзингу, Статут, положення, політики та процедури, прийняті Федерацією розвитку франчайзингу:
 1. Кодекс етичної поведінки (Кодекс Етики Франчайзингу);
 2. Дисциплінарної процедури та положення;
 3. Процедура розгляду скарг;
 4. Процедура оскарження.

1.9. Учасники погоджуються з тим, що вони  надають Федерації розвитку франчайзингу будь-яку неконфіденційну інформацію, що стосується їх бізнесу, франчайзингової пропозиції, франшизи, якості товарів та послуг, а також рівень кваліфікації та професіоналізм своїх директорів, які можуть бути запитані уповноваженою посадовою особою Федерації розвитку франчайзингу.

1.10. Члени також згодні з тим, щоб забезпечити співробітнику Федерації розвитку франчайзингу, затвердженому Президентом, повний доступ (у розумні строки) до конфіденційної інформації, що відноситься до його бізнес-моделі, франчайзингової пропозиції, (при тому розумінні, що така інформація є конфіденційною).

1.11. У Федерації розвитку франчайзингу працює Третейський суд для неофіційних форм примирення. Ці послуги  доступні для всіх членів Федерації розвитку франчайзингу, які спільно погодилися скористатися цими послугами.
1.12. Члени Федерації також прагнуть дотримуватися керівних принципів найкращої практики ведення бізнесу на умовах франчайзингу, які публікуються Федерацією розвитку франчайзингу час від часу.
1.13. Ключовим резюме критеріїв членства у Федерації розвитку франчайзингу для усіх її категорій:
1.13.1. Принципи, які застосовуються для франчайзерів/франчайзі, які подають заяву на членство, і які лежать в основі процесу акредитації до членства у Федерації розвитку франчайзингу. У рамках їх застосування, франчайзери/ франчайзі, як очікується, продемонструють, як вони виконують ці стандарти, і зобов’язуються надати докази у разі потреби.
 • Життєздатність: бізнес або франчайзингова модель бізнесу повинна бути життєздатною. Здобутки компанії показують, що продукт або послуга користується попитом, і вийшла на такий рівень прибутку, що може підтримувати франчайзингову мережу на прибутковому рівні. Вся інтелектуальна власність зареєстрована на території України, що підтверджуються відповідними свідоцтвами: Свідоцтво реєстрації Знаку для товарів та послуг, авторського права та ін..
 • Підтримка: Передача ноу-хау новому оператору та в разі необхідності його консультативна підтримка на відстані: надання консультацій з питань ведення бізнесу партнером, своєчасно здійснювати поставку товарів та ін..
 • Етичність поведінки: франчайзинговий бізнес будується і функціонує у відповідності з етичними принципами, викладеними в Кодексі Етики франчайзингу, який охоплює питання реклами, підбору персоналу, відбору партнерів і підтримки франчайзі. Заявник проходить оцінку власного бізнесу експертами та працює на основі  франчайзингової угоди.
 • Відкритість: Вся інформація про бізнес, що стосується франчайзингової пропозиції та договору розкривається без двозначності для потенційних франчайзі.
1.13.2. Принципи, які застосовуються для постачальників товарів чи послуг, які подають заяву на членство, і які лежать в основі процесу акредитації до членства у Федерації розвитку франчайзингу:

 • Висока якість товарів, яка підтверджується відповідними сертифікатами якості,
 • Високий кваліфікаційний рівень підготовки фахівців та керівників компанії, знання яких підтверджуються відповідними дипломами, сертифікатами Федерації та ін..
 • Етичність поведінки: бізнес будується і функціонує у відповідності з етичними принципами, викладеними в Кодексі Етики франчайзингу, який охоплює питання реклами, підбору персоналу, відбору партнерів і підтримки партнерів.
Асоційоване членство
За допомогою перевірок на життєздатність та придатність до франчайзингу, етичність і відкритість поведінки, франчайзери/ франчайзі/постачальники можуть бути прийняті в якості асоційованого члена ФРФ. Асоційовані члени беруть на себе зобов'язання дотримуватися Кодексу Етики щодо стандартів ведення бізнесу, а також дотримуватися вимог та дисципліни ФРФ.

Повне членство

Для того щоб стати повноправними членами, франчайзери/ франчайзі/постачальники повинні відповідати більш об'єктивним вимогам:

Перевірені торгові і франчайзингові моделі бізнесу: певний термін бізнес/франчайзинговий бізнес був в експлуатації, а також зі зміною фінансового та зовнішнього економічного середовища він вижив перш ніж його можна назвати "стійким", від галузі до галузі вимоги до термінів «стійкості» будуть відрізнятися. Повний член ФРФ має надати звіт про кількість вдало відкритих франчайзі та всі невдачі по відкриттю франчайзі (якщо такі є), а також надання звіту про фінансово-економічні показники у разі необхідності.

Подача заявки на Повне членство доступна для підприємств/підприємців з послужним списком, по крайній мірі один рік, але які є новими або в процесі розробки франчайзингових бізнесу. Вони мають повний пакет документів та інструкцій для ведення франчайзингового бізнесу/ бізнесу, в тому числі угоди на продаж франшизи (що відповідає Кодексу етики), вже є підготовлений персонал і може приймати відповідні професійні консультації щодо розвитку франчайзингу. Попередньо перераховані компанії/підприємці  відповідно до умов членства ФРФ можуть досягнути стандартів Асоційованого членства.

Партнерство

Партнерство з ФРФ може отримати будь-яка Громадська організація/організація, яка пропонує професійні консультації з розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури. Вона повинна надати докази професійного статусу,  що їх підготовка є висококваліфікована або має кваліфікований персонал у свої професійній діяльності, достатній досвід у застосуванні своїх навичок та знань у сфері франчайзингу, гостинності та інфраструктури.
1.14. Члени Федерації розвитку франчайзингу отримують посвідчення згідно з Положенням про порядок оформлення, виготовлення, видачі та зберігання посвідчень членів Федерації розвитку франчайзингу.
2. Статус Повних та Асоційованих членів Федерації розвитку франчайзингу Партнерів Федерації розвитку франчайзингу
 
2.1. Повний член Федерації розвитку франчайзингу має право:

 • брати участь в управлінні Федерацією розвитку франчайзингу безпосередньо або через делегатів на Загальних Зборах Федерації розвитку франчайзингу, керівних органах структурних підрозділів Федерація розвитку франчайзингу у порядку передбаченому Статутом Федерація розвитку франчайзингу;
 • обирати та бути обраним до керівних органів Федерації розвитку франчайзингу;
 • брати участь у всіх заходах, що проводяться Федерацією та її осередками, на умовах, затверджених керівними органами Федерація розвитку франчайзингу в межах своєї компетенції;
 • публікувати свої статті та наукові праці у виданнях та інформаційних ресурсах Федерація розвитку франчайзингу на умовах, затверджених Президією;
 • висловлювати особисту позицію як члена Федерації розвитку франчайзингу на конференціях, круглих столах, форумах та інших заходах;
 • одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених керівними органами Федерації розвитку франчайзингу;
 • звертатися до керівництва ФРФ за правовою підтримкою та допомогою;
 • обговорювати будь-які питання діяльності Федерації розвитку франчайзингу, вносити на розгляд керівних органів Федерації розвитку франчайзингу пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
 • одержувати відповідну інформацію про діяльність Федерації розвитку франчайзингу згідно чинного законодавства та рішень керівних органів Федерації розвитку франчайзингу;
 • припинити членство в Федерації  розвитку франчайзингу за власним бажанням;
 • звертатися у Третейський суд Федерації розвитку франчайзингу за допомогою у вирішенні спірних питань.
 
2.2. Асоційований член Федераціїї розвитку франчайзингу має право:

 • брати участь у всіх заходах, що проводяться Федерацією та її осередками, на умовах, затверджених керівними органами Федерація розвитку франчайзингу в межах своєї компетенції;
 • публікувати свої статті та наукові праці у виданнях та інформаційних ресурсах Федерація розвитку франчайзингу на умовах, затверджених Президією;
 • висловлювати особисту позицію як члена Федерації розвитку франчайзингу на конференціях, круглих столах, форумах та інших заходах;
 • одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених керівними органами Федерація розвитку франчайзингу;
 • звертатися до керівництва ФРФ за правовою підтримкою та допомогою;
 • обговорювати будь-які питання діяльності Федерації розвитку франчайзингу, вносити на розгляд керівних органів Федерації розвитку франчайзингу пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;
 • одержувати відповідну інформацію про діяльність Федерації розвитку франчайзингу згідно чинного законодавства та рішень керівних органів Федерації розвитку франчайзингу;
 • припинити членство в Федерації  розвитку франчайзингу за власним бажанням;
 • звертатися у Третейський суд Федерації розвитку франчайзингу за допомогою у вирішенні спірних питань.
2.3. Члени Федерації розвитку франчайзингу також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також Статутом Федерації розвитку франчайзингу та рішеннями керівних органів Федерація розвитку франчайзингу.

2.4. Всі члени Федерації розвитку франчайзингу мають рівні права.

2.5. Члени Федерації розвитку франчайзингу зобов’язані:
 • дотримуватись положень Статуту Федерації розвитку франчайзингу, цього Положення, інших внутрішніх документів Федерація розвитку франчайзингу, а також виконувати рішення керівних органів Федерації розвитку франчайзингу;
 • брати активну участь у діяльності Федерації розвитку франчайзингу;
 • не допускати дій, що завдають шкоди або підривають авторитет Федерації розвитку франчайзингу;
 • дотримуватись інших обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Федерації розвитку франчайзингу.
3. Порядок прийому в члени Федерації розвитку франчайзингу
3.1. Прийняття в члени Федерації розвитку франчайзингу здійснюється місцевими осередками згідно із Статутом Федерації розвитку франчайзингу та цим Положенням про членство в Федерації розвитку франчайзингу, на підставі особистої письмової заяви або заповненої заяви-анкети, або письмового рішення керівного органу кандидата в колективні члени – юридичної особи.
3.2. Заява або заява-анкета про прийом в члени Федерації розвитку франчайзингу подається Голові місцевого осередку і повинна містити:
 • для фізичних осіб – прізвище, ім’я, по-батькові, інформацію про громадянство, інформацію про місце постійного проживання, рік народження, письмове зобов’язання про виконання статутних обов’язків у випадку прийняття в члени Федерація розвитку франчайзингу;
 • для юридичних осіб – найменування, юридичну адресу, інформацію про державну реєстрацію та письмове зобов’язання про виконання статутних обов’язків у випадку прийняття в члени Федерації розвитку франчайзингу. До заяви юридичної особи додається рішення керівного органу юридичної особи про вступ до Федерації розвитку франчайзингу та виписка із статуту юридичної особи, завірена її печаткою, що підтверджує повноваження органу управління на прийняття відповідного рішення.
3.3. При поданні заяви або заповненої заяви-анкети кандидату в члени Федерації розвитку франчайзингу (його повноважному представнику) надається Статут Федерація розвитку франчайзингу для ознайомлення.

3.4. Кандидат у колективні члени Федерація розвитку франчайзингу стає її членом з моменту прийняття відповідного рішення керівним органом Федерації розвитку франчайзингу.

4. Припинення членства в Федерації розвитку франчайзингу

4.1. Член Федерації розвитку франчайзингу припиняє своє членство в Федерації  розвитку франчайзингу шляхом подання особистої заяви на ім’я Президії Федерації розвитку франчайзингу

4.2. Член Федерації розвитку франчайзингу – фізична особа вправі подати заяву про вихід особисто або надіслати поштою заяву, що засвічена нотаріусом.

4.3. Член Федерації розвитку франчайзингу – колектив юридичної особи, вправі подати заяву про вихід через свого повноважного представника або поштою. До заяви додається рішення повноважного органу колективу юридичної особи про вихід з членів Федерація розвитку франчайзингу.

4.4. Заява члена Федерації розвитку франчайзингу про його вихід з Федерації розвитку франчайзингу розглядається на Президії Федерації розвитку франчайзингу протягом одного місяця з моменту надходження такої заяви. З метою контролю за дотриманням статутних вимог з питання виходу з числа членів Федерація розвитку франчайзингу рішення місцевого осередку розглядається та затверджується Президією Федерації розвитку франчайзингу.

4.5. Члени Федерації розвитку франчайзингу можуть бути виключені за:
 • наявності інших боргів перед Федерацією,
 • внаслідок систематичного порушення цього Статуту чи документів, регламентуючих діяльність Федерації,
 • у разі здійснення дій, що суперечать досягненням мети Федерації,
 • якщо член Федерації своїми діями чи бездіяльністю завдав або завдає шкоди майну чи доброму імені Федерації.
Рішення про припинення членства в Федерації приймає Президія Федерації простою більшістю голосів.
4.6. Федерація розвитку франчайзингу не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів як і останні не несуть відповідальності за зобов’язаннями Федерація розвитку франчайзингу.

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВУ НА ЧЛЕНСТВО

Наші контакти:

01010, Україна,
м. Київ – 10, а/с 13

тел.: +38 099 208 10 69 

e-mail: info@fdf.org.ua

Demo