Про Федерацію

Всеукраїнська громадська організація Федерація розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури створена членами Комітету з питань франчайзингу при  Європейській бізнес асоціації (2006-2008 р.р.), а саме групою компаній та експертів, які мають значний досвід у сфері розвитку франчайзингу в Україні і за кордоном. Беручи до уваги пріоритети України щодо інтеграції в Європейський Союз та світову спільноту, головною метою діяльності Федерації є налагодження відносин співпраці міжнародного бізнесу з представниками влади в Україні, підприємцями та підприємствами в Україні, а саме створення сприятливих умов ведення бізнесу в галузі франчайзингу, гостинності та інфраструктури та залучення прямих іноземних інвестицій в українську економіку. Починаючи з 2006 року членами ФРФУ проводиться щорічно більше 10 форумів, круглих столів та конференцій в різних містах України. Свій юридичний статус Федерація здобула лише 26.03.2010 (Наказ № 625/5 Міністерства Юстиції України).

 

 

 

Ринок послуг франчайзингу тільки зароджується в Україні та потребує консолідованих зусиль різних громадських об’єднань, бізнес компаній, фінансових інституцій та державних структур. Саме тому співпраця з ФРФУ дозволить залучити якомога більше зацікавлених сторін до питань франчайзингу і, таким чином, прискорить процес досягнення взаємовигідних цілей, а саме, представлення інтересів франчайзингового бізнесу в економічній і політичній сферах на національному та міжнародному рівні; підвищення освіченості у відношенні поняття франчайзинг як серед членів Федерації так і в урядових колах; підтримка та розвиток малого та середнього бізнесу на Україні.

 

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЦІЇ

АКТИВНІСТЬ ФЕДЕРАЦІЇ

 

 

 

Дирекція Федерації

Наталія Колодій

Аналітик, Аудитор, Технолог бізнес-процес, експерт в операційному та комерційному управлінні

Retail-Бізнесу.

У Retail-Бізнесі з 2002 року. Пройшла шлях від керівника гіпермаркету до керівника мережі з 500

магазинів.

Керувала проектами по оптимізації процесів і підвищенню ефективності бізнесу в компаніях

України, Білорусі, Казахстану, Росії.

Автор методичних посібників і численних професійний статей.

Досвід роботи в різних сферах Retail-Бізнесу в т.ч. з компаніями: WOG (Україна), ТД Калинівка-

Преміум (Україна), Рубльовський (Білорусь), ТД Народний (Киргизстан), Монетка (Єкатеринбург),

Сільпо (Україна), Метро С&C та іншими.

Загальні Збори Федерації

Загальні Збори Федерації

Загальні збори членів Федерації є вищим керівним органом Федерації. Загальні збори Федерації проводяться не рідше одного разу на 1 (один) рік. Головує на Загальних зборах Федерації - Президент Федерації.

Скликання позачергових Загальних зборів Федерації здійснюється на вимогу більш ніж 60 відсотків членів Федерації, Президії Федерації, Ревізійної комісії Федерації на підставі рішення Президії Федерації. 

Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів Федерації повідомляється членам Федерації за 20 (двадцять) днів до їх початку у письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом, електронною поштою або інформація розміщується на сайті Федерації.

Всі пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Федерації члени Федерації надсилають до Президії Федерації не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати скликання Загальних зборів Федерації. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Президія Федерації. Загальні збори Федерації розглядають лише ті питання, які надіслані своєчасно та включені до порядку денного.
 
Загальні збори Федерації в надзвичайних випадках приймають рішення про включення до порядку денного та розглядають питання, які подані пізніше вказаного вище строку за умови, якщо за це було подано не менше 60 (шістдесяти) відсотків голосів делегатів Федерації, що беруть участь (представлені) на Загальних зборах Федерації.
 

Загальні збори Федерації вважаються повноважними, якщо на них присутні делегати Федерації, які в сукупності мають не менше ніж 60 (шістдесяти) відсотків голосів. Кожен делегат Федерації має один голос. Члени Федерації, можуть брати участь у Загальних зборах Федерації через своїх делегатів. Рішення про квоту делегування для участі та прийнятті рішень на Загальних зборах Федерації приймається Президією Федерації.

Колективні члени Федерації беруть участь у Загальних зборах Федерації через свого представника. 

До компетенції Загальних зборів Федерації належитьвирішення будь яких питань статутної діяльності Федерації. Загальні збори Федерації можуть делегувати Президії  Федерації свої права та повноваження по вирішенню всіх питань крім питань, що належать до їх виключної компетенції. Принципи та правила розгляду питань Президією Федерації та прийняття по ним рішень не повинні відрізнятись від принципів та правил, які встановлені для Загальних зборів Федерації.

До виключної компетенції Загальних зборів Федерації належать такі питання:
 • визначення основних напрямків статутної діяльності Федерації;
 • затвердження угод про співробітництво з іншими Федераціями, об'єднаннями, і таке інше;
 • затвердження статуту Федерації та внесення змін і доповнень до нього;
 • обрання та відкликання Президента Федерації;
 • обрання Віце-Президента Федерації;
 • обрання персонального складу Президії Федерації;
 • обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Федерації;
 • обрання та відкликання членів Дирекції Федерації;
 • затвердження звітів Президента Федерації та Ревізійної комісії Федерації про діяльність у поточному році;
 • висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Президенту Федерації та Президії Федерації;
 • реалізація права власності Федерації;
 • створення, затвердження Регламенту та Положення, припинення діяльності третейського суду при Федерації;
 • прийняття рішень про припинення діяльності Федерації.
Рішення Загальних зборів Федерації вважаються прийнятими, якщо за них подано 3/4 голосів присутніх на них делегатів Федерації.

Робота Загальних зборів Федерації, результати голосування та прийняті рішення відображаються в протоколах. Протоколи Загальних зборів Федерації підписуються Президентом Федерації та секретарем Загальних зборів Федерації, обраним Загальними Зборами Федерації для ведення протоколів. Зберігання всіх протоколів Загальних зборів Федерації здійснюється Дирекцією Федерації.

Рішення, прийняті на Загальних зборах Федерації, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

Наші контакти:

01010, Україна,
м. Київ – 10, а/с 13

тел.: +38 099 208 10 69 

e-mail: info@fdf.org.ua

Demo